Tutkimus

Moodmetric-älysormus on kenttätutkimuskelpoinen laite, jolla voidaan seurata ihon sähkönjohtavuuden mittaustulosta sekä reaaliaikaisesti että pitkällä aikavälillä.

Mittaus kertoo kognitiivisen ja emotionaalisen kuormituksen tasosta. Tuloksia voi  seurata reaaliaikaisesti älypuhelimen näytöllä, tai ladata sormuksesta tiedot puhelimelle noin kahdesti vuorokaudessa.

Tämä täysin mobiili mittaustapa mahdollistaa tutkijoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tavan seurata suuriakin tutkimusryhmiä etänä jopa viikkojen ja kuukausien ajan. Stressiä/vireystasoa voidaan tarkastella muuta dataa kuten tuottavuutta, terveystietoa tai ympäristöön liittyvää dataa vasten.

Moodmetric-pilvipalvelu

Puhelinsovelluksesta mittaustiedot voi halutessaan ladata Moodmetric-pilvipalveluun. Palvelu mahdollistaa etäseurannan pitkällä aikavälillä ja datasta voi ladata raportteja csv- ja excel-muodossa.

SOFTWARE DEVELOPER KIT

Moodmetric-SDK:n avulla kuka tahansa voi kehittää omia sovelluksia, jotka käyttävät sormuksen mittausdataa. SDK tarjoaa rajapintadokumentaation mobiili- ja tietokonepohjaisille sovelluksille. Alustan tulee tukea Bluetooth smart:ia. Näet esimerkiksi:

Moodmetric-käyrä

Moodmetric-käyrä näyttää miten henkilö reagoi ärsykkeisiin. Nämä voivat olla kuultua, nähtyä tai koskettua tietyllä ajanhetkellä. Vaste näkyy ylöspäin suuntautuvana piikkinä, joka alkaa noin 1.5s kuluttua ärsykkeen havaitsemisesta ja saavuttaa huipun 2.5-3.0 sekunnissa.

Moodmetric-indeksi

Moodmetric-indeksi /-taso on jatkuva indikaattori käyttäjän stressitasosta.  MM-arvo on aina 0 ja 100 välillä ja vertailukelpoinen käyttäjien kesken.

Raakadatan striimaus

Moodmetric-sormus ei tallenna raakadataa. Sitä voidaan tarkkailla vain reaaliaikaisesti striimaamalla. Tätä tarkoitusta varten olemme kehittäneet Windows PC logging -ohjelmiston, joka toimii yhdessä BLE-donglen kanssa.

Ota yhteyttä [email protected], jos olet kiinnostunut ylläolevista työkaluista.

Moodmetric-mittaus – usein kysyttyä

Tietoa ihon sähkönjohtavuuden mittauksesta englanniksi

EDA – Electrodermal activity

EDA in human computer interaction applications

Kysy lisää tutkimushankkeista sekä yliopistoyhteistyöstä: Jari Jussila –  [email protected] +358 40 717 8345

Moodmetric on mukana seuraavissa tutkimushankkeissa

VIRPA D – tutkimusprojekti

Projektin tila: käynnissä
Toteutus: 1/2018–12/2019

Moodmetric on mukana hankkeessa asiantuntijayrityksenä, Moodmetric-älysormuksia käytetään projektissa mittareina henkilöiden vireystilan, aktiivisuuden ja rauhallisuuden seurannassa.

Digitalisoituja ympäristöjä on tarjolla enenevässä määrin, mutta yleensä niiden hyödyntämisen pullonkaulana ovat niistä puuttuvat palvelut. Palvelujen kehittämisen haasteena on niiden kyky vastata käyttäjän tarpeisiin. Virpa D -hankkeen tavoitteena on luoda maailmanluokan käyttäjäkokemuksia toimitilojen käyttäjille sekä työn tuottavuuden, arjen sujuvuuden, että hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen muodostavan yritysverkoston ekosysteemissä kehitetään uusia, skaalautuvia käyttäjäpalveluita, joiden liiketoimintamallit ovat luonteeltaan verkostoituvia. Yhteiskehittämistä tuetaan tutkimuspanoksella liittyen käyttäjäpalveluiden tulevaisuuden tarpeisiin, käyttäjäkokemuksen muotoiluun, liiketoimintamalleihin, datan keräämiseen ja analytiikkaan sekä digitaalisten alustojen arkkitehtuuriin.

Hanke perustuu kokeilemalla oppimiseen sekä kiinteään yhteistyöhön eri osapuolten välillä ns. miniekosysteemejä muodostaen. Miniekosysteemit ovat toiminnallisia kokonaisuuksia käyttäjän arkea helpottavien uusien, integroitujen palvelujen kuluttamisessa, tuottamisessa ja johtamisessa.

Hankkeen lopputuloksena syntyy uutta liiketoimintaa kentälle yritysten verkostoa hyödyntäen. Liiketoiminnalla ja palvelutuotteilla on myös kansainvälisiä ambitioita: myynti Suomesta Pohjoismaiden ja Euroopan markkinoille on keskiössä. Hankkeen aikana kirjoitetaan akateemisia artikkeleita hyödyntäen monialaista verkostoa.

Hankkeen yritysosapuolet ovat Tieto Finland Oy, Helvar Oy, Granlund Oy, Playsign Oy, Valossa Labs Oy, Sodexo Oy, Newsec Asset Management Oy, M-Brain Insight Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy, Oulun yliopiston tilapalvelut ja tietohallinto, sekä Lassila-Tikanoja Oyj. Yritysverkostoa vahvistetaan tarpeenmukaisestisti.

Hankkeessa yritysten kehitys- ja tutkimustyötä tukevat Oulun yliopisto, Tampereen Teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Hankkeen kesto 2 vuotta.

Deeva

Projektin tila: käynnissä
Toteutus: 11/2016–4/2019

Hankkeen nettisivut 

DEEVA-hankkeessa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia luoda datasta arvoa ja kehittää syvälliseen asiakaskokemuksen ymmärtämiseen perustuvia uusia, asiakasohjautuvia palvelutuotteita sekä arvon yhteisluontia tukevia menetelmiä.

Hankkeessa etsitään vastausta tutkimuskysymykseen: millaisia datan, tunteiden ja kokemusten yhdistäviä arvonluonnin tapoja, ilmenemismuotoja ja konteksteja digitalisaatio mahdollistaa?
Hanke toteutetaan yhdessä laajan ja monipuolisen yritysverkoston kanssa; hankkeeseen osallistuu yhteensä 20 yritystä, edustaen erikokoisia yrityksiä ja useaa eri toimialaa, ml. energia‐, media‐, pankki‐, ICT‐, kiinteistö‐, kauppa‐ ja palveluala. Monialainen yritysverkosto tukee yhteisoppimista ja uusien oivallusten saavuttamista. Hankkeen monitieteinen toteuttajatiimi koostuu kolmesta kotimaisesta korkeakoulusta ‐ Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu ‐ sekä kuudesta kansainvälisestä yhteistyökorkeakoulusta.

Hankkeessa syntyy eri kohderyhmille suunnattujen julkaisujen lisäksi asiakaskokemuksen mittareita ja tunnedatan reaaliaikaisia analyysityökaluja ja sovelluksia, joiden tuottama tieto saadaan osaksi yritysten arkipäivästä toimintaa tukemaan mm. monikanavaisen palveluympäristön hallintaa, uudenlaisten palvelutuotteiden syntymistä sekä yhteisluontiin perustuvien ekosysteemien kehittämistä.

Pop-up

Projektin tila: päättynyt
Toteutus: 1/2015–4/2017 (päättynyt)

Pop up – Tietotyön tuottavuus Yhteiskehittää, testaa ja mittaa tietotyön tuottavuutta ja hyvinvointia parantavia työympäristöjä ja työtapoja.

Hankkeen nettisivut 

Pop up – tietotyön tuottavuus tutkimushankkeessa suunniteltiin ja testattiin työtapoja ja työympäristöjä tietotyön tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi sekä kehitettiin mittareita ja menetelmiä kokemuksen ja vaikutusten seuraamiseen. Tutkimushankkeessa tuottavuuden kehittämisen lähtökohdaksi otettiin ihminen ja työ, ei pelkät rakenteet. Hankkeessa kehitettiin tietotyötä organisaatioissa ja yhteisöissä luomalla myös yhteiskunnassa laajemmin hyödynnettävää kokeilevaa työotetta. Tavoitteena oli tehdä hallittavan kokoisia kokeiluja, joilla lähdettiin rikkomaan juurtuneita, vanhoja ajatusmalleja. Hanke toteutettiin 1.1.2015–30.4.2017 osana Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa ohjelmaa.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Aalto-yliopiston tutkijoista koostuvaan monitieteiseen tutkimusryhmään kuului tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi, arkkitehtuurin laitos sekä ihmiskeskeisen teknologian yksikkö TTY:stä sekä virtuaalisen ja mobiilin työn tutkimusyksikkö Aalto-yliopistosta. Hanke toteutettiin yliopistojen ja yritysten tiiviinä yhteistyönä. Yrityskumppaneina olivat Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen, Suomen yliopistokiinteistöt, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea, Martela sekä Moodmetric.