OSA 4: Moodmetric-älysormuksen toiminta ja mittausdatan tulkinta

Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutosta. Se määrittää ihon konduktanssin eli johtavuuden sormuksen rengasosan avulla. Rengasosa koostuu kahdesta elektrodina toimivasta hopeoidusta teräsrenkaasta ja niiden välissä olevasta muovieristeestä.

Paras mittaustarkkuus saadaan sormen alapinnalta, siellä siellä pienten (eng. eccrine) hikirauhasten tiheys on suurin. Sormusrenkaan tulee olla hyvässä kontaktissa sormen alapuolen ihoon, jotta on mahdollista saada keskeytymätöntä dataa.

Ranteessa hikirauhasten tiheys ei ole yhtä suuri kuin kämmenessä ja elektrodien tulisi istua hyvin tiukasti ihoa vasten. Käyttömukavuus rannelaitteessa kärsisi, joten Moodmetric on valinnut laitteelle sormusmuodon.

Sormus mittaa jatkuvasti ja tallettaa kaiken mittaustiedon “kiveen”, riippumatta siitä onko puhelinsovellus päällä vai ei. Puhelin voi näin ollen olla esimerkiksi lentotilassa datan tallentuessa sormukseen. Kun sovellus avataan ja valitaan kalenterikuvake, sormus lähettää tiedot bluetooth-yhteyden yli puhelimeen tyhjentäen samalla sormuksen muistin. Mittaus ja tallennus jatkuvat välittömästi. Signaalia voi milloin tahansa seurata reaaliaikaisesti puhelimen näytöllä.

Työterveyslaitoksen (2015) tutkimuksen mukaan Moodmetric-älysormuksen tuottama signaali vastaa laboratoriolaitteiden tasoa ja todennut sen soveltuvan hyvin myös kenttätutkimuksiin.

Moodmetric-käyrä

Moodmetric-käyrä eli aloitusnäytössä reaaliaikaisesti piirtyvä violetti käyrä on ihon sähkönjohtavuuden mittauksesta saatu signaali. Johtavuuden arvo tietyllä ajanhetkellä ilmoitetaan yksiköllä siemens, tässä yhteydessä arvojen pienuudesta johtuen mikrosiemens(µS).

Puhelimen näytön kokoa ajatellen signaali skaalautuu automaattisesti siten, että koko aalto on koko ajan näkyvissä, vaikka amplitudi (aallon korkeus) kasvaisi voimakkaasti.

Yksittäisiä reaktioita voi sovelluksesta seurata reaaliaikaisesti Moodmetric-käyrän avulla. Jopa ajatukset saa näkyviin: innostus, idea, säikähdys – reaktio näkyy käyrällä 1-2 sekunnin viiveellä (fysiologinen viive).

Raakasignaalin tulkitsemiseminen vaatii kuitenkin perehtyneisyyttä mittausmenetelmään ja mahdollisiin virhelähteisiin.

Moodmetric-indeksi

Ihon sähkönjohtavuuden raakasignaali sellaisenaan on vaikeasti tulkittava. Merkittävät reaktiot käyrältä voidaan huomata melko helposti, mutta parempaa analyysia varten signaalia käsitellään matemaattisin menetelmin.

Moodmetric-indeksi tai Moodmetric-taso (sovelluksessa eng. Moodmetric level) on kehitetty ratkaisemaan ihon sähkönjohtavuuden mittaamiseen sisältyviä haasteita. Algoritmit laskevat käyttäjälle kalibroitumisaikana (n. 12 h käytön aloituksesta) arvon 1 – 100 siten, että 1 on henkilön oma, alin mahdollinen mittausarvo. Sen voi saavuttaa esimerkiksi syvässä unessa. Lukema 100 puolestaan määräytyy henkilön voimakkaasti vireytyessä, eli on henkilön oma maksimireaktio. Moodmetric-taso kertoo sovelluksessa henkilön senhetkisen vireystason päivittäen arvoa jatkuvasti muutaman minuutin aikaikkunassa.

Moodmetric-indeksi ei näytä yksittäistä reaktiota, mutta muuttuu nopeasti, jos vireystila äkillisesti nousee tai laskee. Moodmetric-käyrän aaltojen liikkeen alkaessa kasvaa indeksi alkaa näyttää yhä suurempia arvoja.

Sataseen pääsee nopeasti – mielenkiintoisempaa onkin tehdä harjoituksia, joissa tasoa yritetään mieltä rauhoittamalla saada mahdollisimman alas.

Indeksin laskemisessa algoritmit minimoivat henkilön liikkeiden ja käden oman normaalin kosteuden vaikutuksen tulokseen. Moodmetric-indeksi on käyttäjien kesken vertailukelpoinen siten, että kahden henkilön arvoja samassa tilanteessa voi tarkastella: onko toinen rentoutuneempi kuin toinen?

Ei ole tiettyä hetkellistä arvoa, johon pitäisi pyrkiä

Mikään hetkittäinen Moodmetric-arvo ei ole hyvä tai huono. On normaalia, että henkilön Moodmetric-indeksi vaihtelee 1 ja 100 välillä vuorokauden aikana.

On viitteitä siitä, että eri ihmisillä on ominaisia tapoja virittäytyä. Esimerkiksi luovat ihmiset ovat usein alttiimpia ympäristön ärsykkeille ja virittäytyminen tapahtuu herkästi. Hyvä paineensieto- ja keskittymiskyky taas voivat näyttäytyä tasaisempina lukemina ja päivänaikainen vaihtelu on pienempää. Ylikuormitustilassa reagointi voi kaikilla olla normaalia voimakkaampaa.

Tässä on korostettava edelleen, että minkääntyyppinen päiväkuvio tai vaihtelun nopeus ei ole sen toivottavampaa kuin toinen. Työpaikalla on hyvä olla eri tavoin vireytyviä ihmisiä. Joukko johon ei vaikuta mikään, tai joukko joka innostuu kaikesta valtavasti samantien, ei todennäköisesti ole kokonaisuutena yhtä tehokas kuin heterogeenisempi tiimi.

Moodmetric-mittaus auttaa ymmärtämään yksilöitä ja erilaisia tapoja virittäytyä. Hyvinvoinnin näkökulmasta tämä on merkittävää, sillä voimme vähentää oman suorituksemme vertaamista muihin ja pohtia itsensä haastamista oma fysiologia ja elämäntilanne huomioiden.

Moodmetric-indeksin vuorokausikeskiarvo

Yksittäistä Moodmetric-arvoa tärkeämpi on vuorokausikeskiarvo.

Moodmetric-älysormus mittaa sympaattisen hermoston vastetta asteikolla 1-100. Teoreettisesti voidaan olettaa, että vuorokausikeskiarvon ollessa noin 50, palautumista on tapahtunut riittävästi suhteessa kuormitukseen ja autonominen hermosto on saavuttanut tasapainon. Moodmetric-sormuksen käyttäjät tekevät juuri tämän havainnon: vuorokausikeskiarvo vaihtelee yleensä 45 ja 55 välillä riippuen yöunen palauttavuudesta.

Lue tarkemmin autonomisen hermoston keinulautamaisesta toiminnasta edellisestä artikkelistamme.

Päivän- ja yönaikaiset Moodmetric-tasojen vaihtelut voivat eri henkilöiden välillä olla suuriakin ja silti molemmat voivat kokevat olonsa hyväksi ja tarmokkaaksi. Joillakin Moodmetric-tasot saattavat olla korkeita – “mennään punaisella” – pitkiäkin aikoja päivän aikana, mutta yöllä palaudutaan hyvin. Toisille tyypillisempää voi olla maltillisemmat tasot päivän aikana, ja siten myös tarve palautumiselle yön aikana vähäisempi. Alla kahden eri henkilön perättäiset päivä-yö -näkymät vuorokaudelta, joissa molempien keskiarvoksi on tullut 46. Hyvän, melko alhaisen keskiarvon voi siis saavuttaa eri tavoin.

Moodmetric-indeksin vuorokausikeskiarvo on sitä informatiivisempi, mitä enemmän sormusta käyttää. Kun Moodmetric-sormusta pitää myös yöllä, pystyy omaa kuormituksen ja palautumisen tasapainoa arvioimaan paremmin.

Moodmetric-käyttäjiltä saadun palautteen mukaan vuorokausikeskiarvo on  yhteneväinen koetun hyvinvoinnin kanssa. 50 tienoilla jaksaminen on yleensä normaalia. Arvon ollessa pitkään yli 50 tuntemukset omasta hyvinvoinnista ja tarmokkuudesta ovat heikompia. Hyvin matalat vuorokausikeskiarvot yhdistettynä erittäin negatiiviseen mielialaan voivat olla viite masennuksesta.

Moodmetric-yritys pyrkii vankasti terveydenhuollon markkinoille. Kliiniset tutkimukset Moodmetric-indeksin vuorokausikeskiarvon validoimiseksi alkavat keväällä 2018. Moodmetric-älysormus ja sen tuottama data eivät kuitenkaan vielä ole lääketieteellisesti hyväksytty sovellus, eikä mittauksella voida tehdä lääketieteellistä diagnoosia.

Tämä artikkeli on neljäs viisiosaisesta sarjasta, joka käy läpi fysiologisen ilmiön, johon Moodmetric-mittaus perustuu. Artikkelit kertovat lisäksi stressin mittauksesta, keskittyen pitkäkestoisen stressin seurannan menetelmiin. Alla linkit koko artikkelisarjaan:

  1. OSA 1: Pakene-tai-taistele -reaktio
  2. OSA 2: Aivojen tulkinta jatkuvasta vaarasta johtaa pitkittyneeseen stressiin
  3. OSA 3: Fysiologiset mittaukset stressin pitkäkestoisessa seurannassa
  4. OSA 4: Moodmetric-älysormuksen toiminta ja mittausdatan tulkinta
  5. OSA 5: Moodmetric-mittaus ennakoivan työterveyshuollon välineenä